HUMBGO,
HINLET
Bảng chiết khấu HINLET, HUMBGO 2019
Cấp bậc Chiết khấu Đơn hàng trước chiết khấu Lưu ý
CTV 20% 10 triệu VND
Đại lý cấp 2 35% 20 triệu VND
Chưa chiết khấu.
Đại lý cấp 1 38% 50 triệu VND
Tổng đại lý 45% 200 triệu VND

 

UNIQLO
Bảng chiết khấu UNIQLO 2019
Cấp bậc Chiết khấu Đơn hàng trước chiết khấu Lưu ý
CTV 15% 20 triệu VND
Không áp dụng đối model mới chưa sale.
Đại lý cấp 2 20% 50 triệu VND
Đại lý cấp 1 25% 500 triệu VND
Tổng đại lý 30% 1 tỷ VND